Reklamačný poriadok

Článok I – Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané a poskytované spoločnosťou Alfex,a.s., so sídlom: Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36035947,DIČ:2020087751, IČ DPH:SK2020087751, Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 573/S, Tento reklamačný poriadok je záväzný pre Poskytovateľa aj Užívateľa. Týmto reklamačným poriadkom Poskytovateľ informuje Užívateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa a je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa. Momentom zaplatenia ceny za objednaný Tovar Užívateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

Článok II – Výklad pojmov

Poskytovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť Alfex,a.s., so sídlom: Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36035947,DIČ:2020087751, IČ DPH:SK2020087751, Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 573/S (ďalej len „Poskytovateľ“).

Článok III – Zodpovednosť za vady

Článok IV – Uplatnenie reklamácie

Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:

Článok V – Vybavenie reklamácie

Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá zamestnanec Poskytovateľa Užívateľovi prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie. Pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Poskytovateľ Užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Užívateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu služby za inú. O vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Užívateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva. O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Užívateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Užívateľa, v prípade, ak Užívateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Užívateľ požiada o zaslanie informácie poštou, Poskytovateľ zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu Užívateľa uvedenú v reklamácii. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Článok VI – Spôsoby vybavenia reklamácie

Článok VII – Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2022. Zmeny a doplnenia tohto reklamačného poriadku sú platné a účinné od 1. januára 2022. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.